FLite 747 XXL

XXL. 65cm frame.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email