3570140282_e428022f53

Tinkov bashes Argos-Shimano.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email